https://aluth.lk/

Sep 8, 2014

Cool Math Games for your computer

.Kka bf.k.kak jeä oshqKq lr.kak kshu uDÿldx. 02 la wfmka¡

fïflka Thd,f.a .Kka j,g we;s yelshdj n,d .kak;a" jeäÈhqKq lr.kak;a mqÆjka'

fid*aÜfjhd lsõjg fïl Application tlla ta ksid fïl install lrkak ´fk kE Double click lr,d open lrd kï jev'

  • Thd,f.a ÿjf.a" mq;df.a" kx.sf.a" u,a,sf.a .Kka j,g we;s yelshdj Tyqg fyda wehg fkdokajdu jeä ÈhqKq lsÍfï yelshdj we;s jákd Apps 2la úÈhg yÿkajdfokak mq¿jka'm<uq f.aï tl fu;kska .kak
  • fojk f.aï tl fu;kska .kak


Technical Details

  • Game Name : 02 Maths Games
  • File size : 253 KB / 4538 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.pasansoft.8m.com