Monday, September 8

USB Autorun Virus Protector Apsoft Disk Security

fmka tflka tk jhsria w,a,kak ,dxlSh uDÿldx.hla¡

wfma fjí wvúh fï jf.a jákd fid*aÜfjhd j,g uq,a ;ekla fokjd' fï fid*aÜfjhd tfla ku Apsoft Disk Security. fuh fmka tlg ouk 24 KB *hs,a tlla fjk w;r fuu.ska isÿjkafka fmka v%hsõ tlg Tfgda fldams fjk Tfgda rka jhsria fmka tlg fldms ùu je<laùuhs' fu;kska bkaiafgda,a f.dkqj tl Download lrkak'

bkaiafgda,a f.dkqj fmka tlg copy lr install úOdkh fokak¡


tfuh bkaiafgda,a  lrk úg fmka tfla uq,g  bkaiafgda,a *shs,a tl fldms lrkak u;l ;nd .kak'miqj fuu Apsoft Disk Security File.exe bkaiafgda,a f.dkqj Tng fmka vhsõ tflka bj;a lr yel'

yß oeka Thd,f.a fmka tfla  AUTORUN.INF lsh,d *hs,a tlla ie§ we;akï Tn ksis wdldrj f.dkqj bkaiafgda,a lr f.k we;'oeka Tnf.a fmka tlg Tfgda rka jhsria  fldms ùu je<fla'

Technical Details

  • Software Name : Apsoft Disk Security
  • File size : 705 Kb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free