Nov 6, 2014

SEO - Back Links Tips & Tricks

http://www.aluth.com/2014/01/seo-fact-backlink.htmlSEO j, m%odku fact tlla jk Backlink idok ryia l%u¡
Off-Site SEO j, m%odku fact tlla jk Back linking or Link Building lsÍug l%u f.dvla ;sfí'

tfy;a fujd idok úg tajd j, Quality tl .ek tljrla fkdj fojrla is;sh hq;=h' tu ksihs ieuod Quality over Quantity jkafka' Tkak tfyukï l%u ál'


1' Thdf.a íf,d.a ,shk hd¨‍jkaf.a íf,d.a j,ska ,skalaia .ekSu'

2' Thd lrk íf,d.a tfla Niche tlu lrk Bloggers ,d tlal ino;djhla yodf.k HomePage ,skalaia .ekSu'

3' ta hd¨‍ Bloggers
,d tlalu tf.d,a,kaf.a fmdiaÜ fmÊ j,ska ,skalaia .ekSu'

4' fudk foa l,;a" fudk .,a jev lr;a" Thdf.a content tl jevla ke;a;ï Tlafldu bjrhs'

5' Article Directories j,g ,sms ,shkak' ta iu. Backlink tlla oukak'

6' isksäflg¾" RSS directories j,g oukak'

7' fydou Quality jefâ ;ud wd.ka;=l ,sms ^Guest Post& ,sùu'

8' wr l,ska hd¨‍ jQ  íf,d.a h¨‍fjd bkafka" wkak tf.d,kag Thdf. ;sfhk fydou fmdiaÜ .ek lsh,d Mail tlla odkak¡

9' DMOZ äfrlagßhg odkak'

10' Technorati äfrlagßhg odkak'

11' fydog fydh,d n,,d Bot Traffic" Low Quality" Low rankings ke;s Free fyda  Paid & äfrlagß j,g odkak'

12' Social Bookmarking Sites j, nQlaud¾la lrkak - StumbleUpon, Delicious, Digg jf. tõjd'

13' Pinterest tfla Thdf.a images mska lrkak' úia;rhla yd ,skala tlla odkak'

14' Thdf.a hd¨‍jkag lshkak Thd Social Bookmarking Sites j, odmqjg Vote lrkak ls,d' fudlo Homepage .sfhd;a tk ,skalaia yd g%e*sla .ek lshkak fohla kE'

15' Thdf.a Niche tfla WordPress Bloggers ,f.a fmdiaÜia j,g ,skalaia odkak' Trackback / Pingback ,skala tkjd tf.d,a,ka Approve lfrd;a'

16' Yahoo Answers j, Thdf.a Niche tlg iïnkao m%Yak j,g Answer lrkak Resource Box tfla ,skala tlla odkak'

17'
Craiglist tfla weâ tlla odkak'

18' Wikipedia Page tlla yokak n,kak' wksjd neß fjhs' ta Thd" Thdf.a íf,d.a tl uy f,dl=jg jeo.;a ke;s ksid' ta ksid tfyu fjklka bkak'

19' Squidoo Lens yo,d Backlink odkak' Web 2.0 Sites use lrkak. Squidoo" Hubpage etc.

20' RSS Link tl od,d ;shkak' fudlo iuyr Spammers, Thdf.a RSS Feed Link tl wrf.k th,f.a íf,d.a tl automate lrkak mq¨‍jka' tfyu lfrd;a wksjd backlinks tkjd'

21' Forums hQia lroaÈ Signature tfla Link back lrkak'

22' Thd hQia lrk tl tl j¾.fha Sites ;sfhkjdfka" taj, Accounts ;sfhkjfk' wkak ta Account Profiles j,ska ,skala nela lrkak'

23' w¨‍f;ka Sell lrkak odmq Digital nvq ;sfhkafk' wkak tajd ñ,§ wrf.k Testimonial ,shkak ,skala nela lrkak'

24' Related Blogs j, Professional Comments ,shkak

25' Contest ;shkak' iuyr úg Thdf.a Contest eka ksid Thdf.a Blog tl Viral fjkak mq¨‍jka¡


26' JavaScript jf.a NdId okak wh tl tl úÈfya Online Tools yokak' fjí wvúfha ,skalaia we;=,;alr¡

27' WP, Blogger Themes/Template yo,d photo credits^linkback& od,d Publish lrkak'

28' Firefox, Chrome j,g Addons yo,d ,skala nela lrkak'

29' jpk 2000g jvd jeä fmdiaÜia ,shkak W;aidy lrkak¡ isxyf,ka ,sms ,shkjd kï hqksfldaâ f*dkaÜ tl ndú;d lrkak¡

30' tl fohla lrk úÈy iïmq¾Kfhka ,shkak tutorial fmdä foa Wk;a odkak'

31' ,skalaia n,df.k ,shk fmdiaÜia ;sfhkjd ^LinkBaits&' fï fmdiaÜ tl ta jf. tlla'


32' Free EBook tlla Free Report tlla ,shkak' Free fnod yßkak' ,skalanela lrkak'

33' Presentation yo,d SlideShare jf.a Sites j,g Publish lrkak
fnod yßkak¡

34' WP j,g Plugin tlla yo,d Free fokak' ,skalaia ths fyda.d,d'


;j ys;kak Thdg;a Thdf.u wdfõksl l%u fydh.kak mq¨‍jka fjhs' fï jákd ,smsh wm fj; tõfõ
Kelum Wickramage