Apr 22, 2014

Pasansoft Irregular Verbs Finder App

http://www.aluth.com/2014/04/irregular-verbs-finder-sinhala-app.htmlIrregular Verbs mÜ .d,d fydhd .kak fid*aÜfjhd tlla'

bx.%S‍is NdIdj bf.k .kakd" Ndú;d lrk whg f.dvla ják App tlla fukak' 100% ,dxlsh fid*aÜfjhd tlla' 

bx.%S‍is NdIdfõ l%shdmo
(Verbs)" w;S; ld, (Past Tense) yd Past Participle j,g yerùug fndfyda úg jpkh w.g ed tl;= lrkjd'(Regular Verbs)

 tfy;a tfia ed tl;= fkdù Past Tense" Past Participle jk Verbs ;sfnkjd'
(
Irregular Verbs)
Eg: Go, Went, Gone / Write, Wrote, Writtenfujeks Irregular Verbs fndfyda fokdg wu;ljk" fkdokakd wjia:d ;shkjd' tjeks Irregular Verbs j, Past Tense Verbs" Past Participle Verbs blaukskau n,d .kak fï App tl Ndú;d lrkak mq¨‍jka' Install lrkak ´fk;a kE'
fu;kska nd.kak¡ vn,a click lrmq .ukau open fjk l=vd App tlla'


Technical Details

  • software Name : Pasansoft Irregular Verbs Finder
  • File size : 336 KB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8 
  • License : Free
  • Publisher web site : pasansoft.8m.com