Saturday, April 26

Learn Koren in sinhala - lesson 10

fldßhdkq NdIdj uq, isg bf.k .ksuq - 10 fjks mdvu¡

fuf;la l,a bf.k .;a mdvï j,ska Thd Tkak oeka fldßhka ,shkak" lshjkak
mq¨‍jka o lsh,d n,kak my; wNhdi lrkak'