Oct 18, 2014

Android usefull free apps

http://www.aluth.com/2014/04/usefull-android-app-sri-lanka.html
wekafv%dhsâ whg kshu Apps fukak iúia;rd;aulj'
Android Device ndú;d lrk whg fukak jákd lshk wema 3 la' fkdñf,au nd .kak;a mq¨jka'


Pushbullet - mqYanq,Ü


Tn mß.Klfha jev lghq;=j, ksr; ù isák úgl" Tnf.a iaudÜf*dakfhka oekqïfok jeo.;a m‚jqv ^Notifications& u.yeÍ f.dia ;sfnkjdo@ tjeks úgl Pushbullet hkq ienúkau Tnf.a iyhg meñfKkafkls'Pushbullet hkq m%Odk jYfhkau Tnf.a mß.Klh;a" iaudÜf*dakh;a tlg iïnkaO lrkd iydhlfhl=o fõ' tfiau Pushbullet u.ska Tnf.a iaudÜf*dakh fyda geí,Ü Wmdx.h ;j;a iaudÜf*dakhla fyda geí,Ü Wmdx.hla yd iïnkaO lrùuo wmyiq lghq;a;la fkdfõ'

fufia Tnf.a iaudÜf*dakh yd mß.Klh;a" tfia;a ke;skï Tnf.a wekaâfrdhsâ Wmdx.h ;j;a Wmdx.;a iu.;a Pushbullet yryd iïnkaO lsÍfï we;s úfYaI jeo.;alu jkafka" Tng wejeis ´kEu fudfyd;l ´kEu f.dkqjla yqjud‍re lr.ekSugo Pushbullet yryd myiqlï ie,iSuhs' t Tn mß.Klfhka wka;¾cd,fha ießirñka isák úgl ,efnk ine¢hla ^link& myiqfjkau Pushbullet yryd iaudÜf*dakhg heúh yelsh'

 th iaudÜf*dakfha notification area ys fmkajkq we;' tfiau Tn mß.Klhla yryd hï ,smskhla iaudÜf*dakhg ,ndÿka úg th laIKhlska iaudÜf*dakfha we;s Google maps fhÿu yryd újD; lr.kq we;'

fu;kska .kak ( 5.2 MB )


Technical Details 
 • App Name : pushbullet
 • File size : 5.2 Mb
 • Requirements : Requires Android 4.0 and up
 • License : Free
 • Download link support : play.google.com
 • Publisher web site : www.pushbullet.com

CircleMe - i¾l,aó


b;du;a is;a weo.kakd iq¿ woyila jk CircleMe fhÿu y÷kajdÈh yels fyd|u l%uh jkafka" th Tn leu;s" wdYd lrk foaj,a tla lsÍug;a" Tn leu;s kj;u foa y÷kd.ekSug;a bv i,idfok fhÿula f,isks'iudc cd, fhÿulgo kElï lshk CircleMe Tn leu;s lafIa;%" úIhhka iïnkaO kj;u f;dr;=‍re oek.ekSug" tajd iu.ska ne¢ l%shdldrlï ms<sn|j oekqj;a ùug" tajd iïnkaOfhka fjk;a wh olajk woyia oek.ekSug" Tfí woyia fnod.ekSug fukau ta iu.ska l<hq;= jev lghq;= ,ehsia;=.; lsÍugo myiqlï ,ndfohs'

fu;kska .kak - 11 MB


Technical Details 
 • App Name : CircleMe: interests & passions
 • File size : 11Mb
 • Requirements : Requires Android 2.3 and up
 • License : Free
 • Download link support : play.google.com
 • Publisher web site : www.circleme.com

Sri Lanka Train Schedule -  ÿïßh ld, igyk


ICTA Sri Lanka fj;ska y÷kajdfok Sri Lanka Train Schedule wekaâfrdhsâ fhÿu iïudk Èkd.;a fhÿula fjhs' Sri Lanka Train Schedule úiska Y%S ,xldj ;=< ´kEu ;ekl ÿïßh ld,igyka" ÿïßh m%yudo jk njg lrk oekqï§ï fukau ÿïßh .dia;= iïnkaO iïmQ¾K o;a;o Tnf.a iaudÜf*dakh fyda wekaâfrdhsâ Wmdx.h u;g f.k tkq we;'fu;kska .kak - 3.8 MB

Technical Details 
 • App Name : Sri Lanka Train Schedule
 • File size : 3.8 Mb
 • Requirements : Requires Android 2.3.3 and up
 • License : Free
 • Download link support : play.google.com
 • Publisher web site : www.icta.lk

hd¨‍jkag;a .kak fYhd lrkak https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=113869198637480&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.aluth.com%2F2014%2F04%2Fusefull-android-app-sri-lanka.html&display=popup