Oct 9, 2014

Laptop Battery Meter Gadgets Free Download

http://www.aluth.com/2014/05/Battery-Statistics-gadget.html,ema tfla negßh ne,Sug kshu Gadget'
f.dvla wh ,emafgdma ndú; lrkjd fka' wkak ta whg f.dvdla jákafka Battery life tl'


ta negß ,hs*a tl wdrlaYd lr.kak kï wms ta .ek fydo wjOdfkka bkak ´fka'ta ksid negßfha charging tl kshfugu fmkajk .ecÜ lsysmhla wms Thd,g wo yÿkajd fokjd'

uq,skau lshkak ´fka .ecÜ myiqlu ;sfhkafka úkafvdaia 7 j,g muKhs fka' ta jqkdg úkafvdaia 8 wh;a f.dvla bkak ksid ta whg fï .ecÜ ndú;d lrkak kï úkafvdaia .ecÜ myiqlu Active lr .kak fu;kska hkak'

Tkak oeka .ecÜ ál .ek n,uq¡


Gadget file size : 112 KB
Gadget file name : Battery-statistics.gadget
fu;kska .kak'


Gadget file size : 74 KB
Gadget file name : Battery-meter .gadget
fu;kska .kak'

 
Gadget file size : 23 KB
Gadget file name : Battery Meterlaptop tfla neá%h f.dv ojila ;shd .kak úÈh lshd fok ,smsh n,kak hkak fu;kska'

fï jf.a ,iaik jev lE,s wfmka ú;rhs'


wm fjí  wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join This Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska w¨‍;a ,sms ,nd .; yel'


Technical Details 

  • Gadget Name :  Laptop Battery Meter Gadgets
  • Requirements : Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.win7gadgets.net