Oct 9, 2014

Cute Clocks Gadget For Your Windows Desktop

http://www.aluth.com/2014/05/clock-gadgets.htmlDesktop tlg kshu Trf,daiq 5 la'
 

Thdf.a mß.Klfha Desktop tl ,iaik lr.kak' fj,djg jev lr .kak' kshu Trf,daiq .ecÜ od .kak'.ecÜ myiqlu ;sfhkafka úkafvdaia 7 j,g fka'ta jqkdg úkafvdaia 8 wh;a f.dvla bkak ksid ta whg fï .ecÜ ndú;d lrkak kï úkafvdaia .ecÜ myiqlu Active lr .kak fu;kska hkak'

Tkak oeka .ecÜ ál .ek n,uq'


Gadget file size: 127.31 KB
Gadget file name: ModernClockGT7.gadget
fu;kska .kak'


Gadget file size: 64.33 KB
Gadget file name: iPhoneClock.gadget
fu;kska .kak'

Gadget file size : 661 KB
Gadget file name : RetroClocks2.gadget
fu;kska .kak'


Gadget file size : 163.49 KB
Gadget file name : BlackAndBrownClock.gadget
fu;kska .kak'


Gadget file size : 10.92 KB
Gadget file name : HD Time
fu;kska .kak'  • Laptop tfla neá% charging tl fmkajk wmQre .ecÜ od .kak fu;kska hkak' 
  • laptop tfla neá% f.dv ojila ;shd .kak úÈh lshd fok ,smsh n,kak hkak fu;kska'

fï jf.a ,iaik jev lE,s wfmka ú;rhs'
wm fjí wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join this Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska w¨‍;a ,sms ,nd .; yel'

Technical Details

  • Gadget Name :  Clocks  Gadgets
  • Requirements : Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.win7gadgets.net