Jun 30, 2014

Learn English in sinhala - lesson 07

hd¨‍jfka wo 7 fjks bx.%Sis mdvu bf.k .kakhs yokafka' wo lsh,d fokafka Tenses.

lshkjkï fïl f,dl= mdvula' wms fyóg ál ál bf.k .uq' Tenses j,g definition tlla úÈhg wmsg fufyu lshkak mq¿jka' English j,§ tla tla ld, ms,snoj ú.%y lsÍug fhdod .kakd l%uhla Tenses f,i w¾: olajkak mq¿jka'
^ Tense is a method that we use in English to refer to time &

wms wo l;d lrkafka Simple Present Tense muKhs' b;=reál ó,. mdvfuka bf.k .uq'Simple Present Tense

ir, j¾;udkh" wms ks;r ks;r lrk foaj,a" ke;fyd;a ks;r isÿjk foaj,a j,g wmsg fhdod .kak mq¿jka' tu l%shdj hï mqreoaola" Èk p¾hdjla ke;fyd;a repeat fjk fohla ioyd fhdod .kak mq¿jka'


Table tfla fld< mdáka ;sfhk jpk j,ska Simple Present Tense wmsg f,aisfhka Identify lr .kak mq¿jka' fïjfha f;areu;a wms oeka n,uq' Uses ;Srefõ ;sfhkafka wms by;§ l;d lrmq Simple Present Tense j, jeo.;aluuhs' wms Bg;a jev .eUqßka  Simple Present Tense j, jeo.;alu bf.k .uq' Point form  tflka lshd fokakï'

01' ks;r ks;r isÿ jk l%shdjka ioyd simple present tense fhdod .efka 'my; rEmfhka th ukd f,i meyeÈ,s fjkjd'

 


02' fuu Tenses tl ;=,ska fmdÿ jYfhka ie,lSï hyñka úia;r lrkak mq¿jka' ta lsõfõ wmsg biair;a ms<s.;a" wo;a ms<s.kak" wkd.;fha§;a th tfiau fjk fohla mejiSug fuu tense tl fhdod .kak mq¿jka'


03' idudkHfhka l:kfha§ fukau ,sùfï§;a igyka fldg .;a wkd.; lreKq ^ wksjd¾fhkau wkd.f;a§ isÿjk lreKq & ioyka lsÍug fuu Tenses tl fhdod .kak mq¿jka'


form hgf;a table tfla ioyka lrkafka jdlH iEfok wdldrh' ta lshkafka tfla w¨‍;a fohla kE' wms u;lgh .kak ´ks tlla ;shkjd yenehs" tl ;uhs singular subject tll§ l%shdfõ w.g s wl=r fhfokjd' tal wksjd¾hhs'

Bg miafia ;Sre ;=fkka olajkafka ms,sfj,ska we; hk w¾:h oelafjk jdlHla" ke; hk w¾:h ye.efjk jdlHla yd m%Yakhl§ simple present Tense fhdod .kafka fldfyduo lsh,hs Thd,g fmkajkjd'


Tkak simple present tense yeu úÈhgu cover fjk WodyrK álla my;ska'
  • I play tennis.
  • She does not play tennis.
  • Does he play tennis?
  • The train leaves every morning at 8 AM.
  • The train does not leave at 9 AM.
  • When does the train usually leave?
  • She always forgets her purse.
  • He never forgets his wallet.
  • Every twelve months, the Earth circles the Sun.
  • Does the Sun circle the Earth?

wog mdvu wjidkhs' fï mdvu;a fydÈka n,d.kak' jdlHh yokak Tenses oekf.k bkaku ´fk'