Jun 25, 2014

Apowersoft Free Online Screen Recorder

http://www.aluth.com/2014/06/Screen-Video-Recorder-software.htmlmß.Klfha ;uka lrk lshk oE .ek wks;a whg;a n,kak mq¨‍jka fjkak ùäfhda Record lrkak fok fydou uDÿldx.h wms Thd,g Tkak wo fokjd'


fï uDÿldx.fha ku ;uhs
Apowersoft Free Online Screen Recorder

www.Aluth.com
windows xp / 7 / 8 / 10 ioyd iydh olajhs

ish¨‍u jdf.a ùäfhda frflda¾äka j,g wjYH jev lE,s ish,a,u fï uDÿld‍.fha ;sfhkjd'
 • tl ngka tlla click lsÍfuka record wdrïn l,yel'
 • ´kEu fõ,djla ùäfhda iy yv frfldaâ l,yel¡
 • Head phone tfla mic tl jqj;a yv frfldaâ l,yel'
 • Take screenshots ´kEu fj,djl ´kEu ;ekl .kak mq¨‍jka'
 • frfldaâ lrmq ùäfhda ;j ÿrg;a ix‍lrKh l< yelshs'
 • ùäfhdaj convert lsßugo myiqlï we;'
fukak fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak'

n,kak ùäfhdaj fï uDÿldx.h jev lrk wdldrh'Technical Details

 • Software Name : Apowersoft Free Online Screen Recorder
 • File size : 16 Mb
 • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
 • License : Free Trial
 • Publisher website: www.apowersoft.com