Oct 6, 2014

Android Smart phone Startup Manager App

http://www.aluth.com/2014/06/auto-startup-aep-disable.htmlf*daka tfla Auto Startup fjk wema kj;ajuq'
wekafv%dhsâ f*daka j, f,dl=u m%Yakhla ;uhs f*daka tl on lrmq .uka tl tl wemaia Auto jev lsßu' t;fldg b;ska bkag¾fkÜ tfyu connect fj,d " i,a,s;a lefmkjd fka okafku ke;=j'

jhsn¾ tfyu odf.k bkak whg fï w;a oelSu fkdwvqj we;s' ta jf.a wemaia b;ska fldhs fjf,;a online ksid neg%s;a nyskjd fkdoekqj;aju' Tkak ta m%Yakh;a úiokak wms w¨‍;a wema tlla yÿkaj,d fokjd' fï wema tfla ku Start up Manager'
f*daka tl Tka lroa§ Run fjk wemaia n,,d wmsg wkjYH tajd Disable lrkak mq¨‍jka kshu wema tlla'

fukak n,kak ial%SkafYdÜ'

fu;kska .kak'
( 1.9 MB )
f*daka j,g ú;rla fkfjhs fïl wekafv%dhsâ geí j,g;a jev lrkjd

jeo.;a - fïfla Android system tfla wema kj;ajkak tfyu tmd' Thd msáka odmq Viber jf.a startup lrkfldg tk wemaia kj;ajkak'

fï jf.a wmQre foaj,a oek.kak wms;a iu. tl;= jkak'
jïmi my; join this site u; click lr goOgle u.ska join fjkak' túg tiekska Tng kj ,sms lshjkakg mq¨‍jka¡


Technical Details

  • App Name : Startup Manager (Free)
  • File size:  1.9 MB
  • Requirements : Requires Android 1.5 and up
  • License : Free
  • Download link support : play.google.com
  • Publisher web site : www.downloadandroid.info