Jun 9, 2014

Type correct sinhala word on ms office

http://www.aluth.com/2014/06/office-sinhala-word-type-spelling-check.html
Microsoft office j, isxy, type lrk jpk ksjerÈ lr.uq'

fïlkï  isxy, ghsma lrk  whg  f.dvdlau  ják  fid*aÜfjhd tlla


f.dvlau fïl ndú;d lrkafka m;a;r lkaf;dare j," iÕrd j, ,sms ghsma lrk ;eka j," Th gjqka j, fldñksflaYka j,;a oeka olskak ;sfhk ják fid*aÜfjhd tlla'

wms j¾â j, English j,ska ghsma lrkfldg hï jpkhla jerÿfkd;a tal r;= mdáka underline fj,d fmkajkjd' wkak ta jf.a isxy, ghsma lrkfldg;a wod, jpk j, ksjerÈ ;djh 100% ksjerÈ lr.kak fï underline tl fhdod .kak úÈh n,uq'


WodyrK'

oeka fmakjdfka fïfla jákdlu'

uq,skau fu;kska
Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 isxy, mela tl ke;skï Official Microsoft
tflka .kak' oeka by; tl install lr,d fï fid*aÜfjhd tl;a ndf.k install lrkak' fïfla ku Microsoft Office fidaÿm;a fuj,ï 2013 - isxy,'
  • oeka office word tl open lr,d Language > set proofing language hkakg iskay, od .kak'iuyr fj,djg fïl  Auto u isxy, j,g od.kakjd software tl u.ska¡
oeka b;ska lsis nhla ke;=j isxy, type lrkak' jerÈ jpk yod.kak;a mq¨‍jka¡