Jul 10, 2014

Learn English in sinhala - lesson 16


hd¿jfka wo wÆ;au mdvula wms lsh,d fokjd' ta ;uhs clauses.

wka;¾jdlHh lshkafka fudkjo lsh, okakjo ? wms tajdg lshkafka clauses lsh,hs' clause tlla lshkafka Wla;hla (Subject) yd wdLHd;hla (Predicate) ;shk jpk tl;=jlg' tys fldgia folla ;shkjd'


Independent clauses
fuhg m%Odk jdlH lsh, lshkak mq¿jka'Wla;hla jf.au wdLHd;hla ;shk jdlHla fu;=,ska fmkakqï lrkjd' ;ksfhka Wk;a mdúÉÑ lrkak mq¿jka ksid Independent lsh,d lshkjd'

WodyrK n,kak"

  •  She died last week. weh .sh i;sfha uereKd ( th ;ks jdlHla f,i ke.S isákjd¡ )
  •  He likes her. Tyq wehg leu;shs ( th ;ks jdlHhla f,i ke.S isákjd )
 
Dependent clauses.

hg;a jdlHla f,i yÿkajkak mq¿jka' l%shdjla yd Wla;hla ;snqkg fuu jdlH j,g ;ksfhka fmkS isákak ne' ks;ru m%Odk jdlHfhka miqj fuh fhfokjd'

WodyrK n,kak"

  • because I am in love. uka wdofrka bkak ksid ( ksjerÈ f;areula kE )
  • who is over there. t;k ysá flkd ( ksjerÈ f;areula kE )


óg wu;rj ;j;a wms use lrk clauses 2 la ;shkjd'

1) Adjective Clauses.
2) Adverb Clauses.

Adjective Clauses lshkafka we;af;kau Independent clause tlla" t;=,ska kdu mohla úia;r fjkjd' fï úia;r lsÍu myiq ùug wms  relative pronoun (which, that, who, whom, whose) fyda a relative adverb (where, when, why) mdúÉÑ lrkjd'

WodyrK n,kak"

1). Students who work hard get good grades.
fuu Adjective Clauses ìys jkafka fukak fï m%Yakfhka " oeka fï WodyrKfhka f;areï lrkjdkï  fudk Students ,do  lshk m%Yafkg W;a;f¾ imhkafka Adjective Clause tl ;=<skqhs' The adjective clause ,who work hard ,tflka YsIHkaj úia;r flfrkjd'

2). Leila, whose father is a famous poet, invited me to her birthday party.
fuys Adjective Clauses  tl fjkafka whose father is a famous poet lshk tl' t;=,ska Leila lõo lsh,d úia;r fjkjd'

Adverb Clauses
lshkafka dependent clause tlla" th l%shd lrkafka adverb ( An adverb is a word that modifies verbs ) tlla úÈhg'

WodyrK n,kak"

1)."She sings nicely." ( The adverb nicely modifies the verb sing )
2)."She did it really well." ( the adverb really modifies the adverb well )

fïlkï ir,hs" fláfhka lsõfjd;a fu;=,ska l%shdj úia;r fjkjd' wo mdvfï .eg¿jla ;sfhkï my;ska odkak' wms lsh, fokakï' myq.sh mdvï n,kak fu;kg msúfikak'