Saturday, July 19

Free Download Kaspersky 2015 Virus Guard

f,daflkau wxl tfla jhsria .dâ tl úÈhg nh ke;=j lshkak mqÆjka jhsria .dâ tl Kespersky yÿkajkak mq¿jka'


Bfha ojfia leiam¾ialhs 2015 j¾Yka tl f,daflgu yÿkajd ÿkakd'

n,kak wÆ;a tfla ial%SkafYdÜ tlla' 
ලොකු කර බලන්න click කරන්න.
f.dvlau User Friendly ;uhs yo,d ;sfhkafka' 2014 j¾Yka tfla ish,a,u wka;¾.;hs' ta jf.au wÆ;a Features yÿkajd § ;sfnkjd'

jhsria .dâ tfla we;=,;a oE ^ ùäfhda &

fukak tfykï my;ska vjqkaf,daâ lr.kak'
 
kaspersky 2015 Anti Virus Guard tl fu;kska .kak'kaspersky 2015 Internet Security Guard tl fu;kska .kak'


jeo.;a - fuh fkdñf,a ,nd fok Trial Version tlla jk w;r " lsisÿ ndOdjlska f;drj ojia 30la ndú;d l, yel.


Technical Details

  • software Name : kaspersky Security Guard 2015
  • File size : 160 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free Trial / Buy
  • Download link Support :  www.trial.kaspersky-labs.com
  • Publisher web site : www.kaspersky.com