Saturday, September 13

Show lyrics in any player - MiniLyrics software

http://www.aluth.com/2014/07/mini-lyrics-free-download.html
Lyrics fmkajk uDÿldx.h¡

lkï iqmsßu uDÿldx.hla' f.dvla wh fï .ek okafka kE' kuq;a Tkak wms yefudagu oek .kak wo fï fid*aÜfjhd tl Thd,g yÿkajd fokjd'

fuu uDÿldx.fha ku Mini Lyrics' uDÿldx.h fu.dnhsÜ 2 la jf.a fmdä .dkla jqkdg f,dl= jev álla lrkjd' ys;kak Thd Akon f.a track tlla km player tflka fyda úkafvdaia media tflka play lrkjd lsh,d' túg fï lyrics uDÿldx.h;a open fjkjd' Akon f.a Music track tfla Topic tl n,,d Auto u vjqkaf,daâ lr,d Lyrics ál fmkajkjd'

Thd,d f*daka tfla TTpod jf.a uDÿldx. ndú;d lr,d ;sfhkï okakjd we;s wkak ta jf.a .S;fha wod, jpk lshk úg fuu lyrics .dkg hkjd' wmsg ´fku colours tlla weâ lr.kak;a mqÆjka' ta jf.au tyd fuyd fmakak yod .kak;a mqÆjka ksid udru .;s'wfma English oekqu wms fkdokqj;aju jeä fjkak;a fya;=jla' bx.%Sis .S;hl mo yßhgu yÿkd.kak fï uDÿldx.h udru jákjd'

n,kak ial%SkafYdÜ'


n,kak f*ianqla tfla bkakfldg side tfla wyk isxÿfõ lyrics Quality tlg fmkajk úÈh' fukak uDÿldx.h nd.kak'

Technical Details

  • Software Name : MiniLyrics
  • File size: 1.92MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free Trial / Buy
  • Publisher website : www.crintsoft.com