Thursday, July 24

How to create a picture password in Windows 8

http://www.aluth.com/2014/07/windows8-picture-loging-password.htmlPicture password Login tlla oduq¡

úkafvdaia 8 ndú;d lrk Microsoft wdh;kh yÿkajd ÿka wÆ;au jev lE,a,la ;uhs fï Picture password lshkafka'


fïfl§ fjkafka fudloao @

idudkHfhka mß.Klhlg mdiaj¾â tlla od,d f,dla lr,d f,d.a fjkafka keyboard tflka ryia moh type lr,d fka' kuq;a fuys§ Tng leu;s mska;+frl ryia ;eka lsysmhla Mouse tl u.ska click lr mß.Klhg Log ùug ie,eiaúh yel' wmQreu w;aoelSula fïl' my; ùäfhdafõ úÈhg fuh yod.kak mqÆjka'


 Thd,;a fï l%fï w;ayod ne¨jkï my;ska woyia odkak'