Aug 3, 2014

Korean Sinhala English Dictionary Mobile App

http://www.aluth.com/2014/08/learn-korean-language-in-sinhala-Mobile-App.html
wms Thd,g fldßhdkq NdIdj bf.k .kak ják mdvï ud,djla yÿkajd ÿkakd'

Tkak ta whg iy fldßhka bkak ,dxlslhskag;a f.dvlau
ják wema 2 la wo yÿkajd fokjd¡


isxy," fldßhka" bx.%Sis NdId 3u fuu fldaIfha wka;¾.;hs'

n,kak ial%SkafYdÜ


 
wmf.a hd`:fjda f.dv fofkla fldrshka NdIdj úNd.h ,shkjdfka' t;a mdia fjkafka lsfhka lS fokdo' tlg fya;=j ;uhs NdIdfõ jpk fkdoek isàu' b;ska nia tfla "fldÉÑfha hkfldg olsk foaj,a fldrshka NdIdfjka u;l ;shd .kak mq`:jka' jpk 200000 lg jvd ;sfhkjd' lrorhla ke;sj isx.a,sIa ghsma lrkak;a mq`:jka' fldrshka wl=re;a meyeos,sj fmkjd'
  1. m<uq wema tl fu;kska nd.kak¡
  2. fojk wema tl fu;kska nd.kak¡

fldßhdkq mdvï ud,dj n,kak fu;kska msúfikak'

Technical Details

  • App Name : Korean Sinhala Eng Dictionary
  • File size : 15 MB
  • Requirements : Requires Android
  • License : Free 
  • App Developer website : www.koreanlk.com