Oct 25, 2014

Lock your any folder without software

http://www.aluth.com/2014/10/lock-your-any-folder-without-software.html
lsisu uDÿldx.hla ke;=j f*da,av¾ f,dla lrk úosh¡
wo kï f.kdfõ ják ,smshla software tlla fkdue;sj folder lock lrk úÈh wms Thd,g lsh,d fokjd' '


;ukaf.a mqoa.,sl"ják foaj,a fï Folder tlg od,d lock lrkak mq¿jka' fïl flfrkafka fkdaÜmEâ tfla codes álla u.ska' Thd,d fuÉpr l,a Folder lcok lf¾ software tllska kï wÈka miafia f,aisfhka fï notepad tflka f*da,av¾ f,dla lr .kak mq¿jka' ,smsfha hgu codes ál ;sfhkjd n,kak'
____________________

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
pause
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Your password goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
pause
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
pause
goto End
:End

___________________


  • Notepad tl open lr,d Wv ;sfhk code tl copy lr,d notepad tlg paste lrkak' oeka r;=mdáka Your password   lshk ;ekg Thdf.a leu;s mdiaj¾â tlla fokak'
  • oeka tu fkdaÜ mEÜ tl File > Save as  .syska  Secret.bat hk kñka fvialafgdma tfla fiaõ lr.kak¡

  • oeka fuh vn,a la,sla lr,d Tmka lrkak túg locker kñka f*da,av¾ tlla ks¾udKh fõ¡th ;=,g ie.úh hq;= Tfí f;dr;=re we;=<;a ´kEu fohla oud Folder tl close lrkak¡
  • oeka kej;;a Secret.bat *hs,a tl open lr ,fnk úodkfha wyk mßos f*da,av¾ tl f,dla lrkako keoao hkakg Tõ f,i oelaùug Y wl=r ,ndoS lS fndaâ tfla tkag¾ lS tl Tnkak¡
  • túg f,dl¾ f*da,av¾ tl ie.ù hkq oelsh yel¡
  • tu f*da,avrh kej; ,nd .ekSug kï Secret.bat *hs,a tl open lr wm fkdaÜ mEâ tl ;=, ,ndÿka ryia moh ,ndosh hq;=h¡

fï lshka foa fydoska wjfndaO lr .kak
my; ùäfhdaj n,kak¡

This post by : Lasitha Perera

fujeks wmQre foaj,a w¨;a fjí wvúfhka blaukskau oek .kak jïmi my;u join this site u; click  lr .+.,a, hdyQ, Üúg¾ .sKqï u.ska tl;= jkak¡