Dec 26, 2014

Aviator Secure Web Browser

http://www.aluth.com/2014/12/aviator-secure-web-browser.html
kj;u Aviator fjí n%jqi¾ tl¡

fïl .+.,a fl%dï source code j,ska ks¾udKh lrmq w¨;au fjí n%jqi¾ tlla¡.+.,a fl%daï lsõju okakjdfka ta iamSâ tlu fïlg;a ;sfhkjd tafla ;sfhk Extension fuu fjí n%jqi¾ tlg;a jev lrkjd¡
fjí n%jqi¾ fol ;=kla ndú;d lrkak wjYH jqjfyd;a Thd,g fï fjí n%jqi¾ tl f.dvla jákjd¡

WhiteHat Security lab úiska fuh ks¾udKh lr ;sfnkjd¡úkafvdaia iy uela fufyhqï moaO;s ndú;d lrk whg fuh mß.Klhg bkaiafg%da,a lr .; yelshs¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : Aviator Secure Web Browser
  • File size : 60 Mb ( winodws ) / 74 Mb ( Mac)
  • Requirements : Windows All / Mac
  • License : Free
  • Publisher web site : www.whitehatsec.com