Dec 5, 2014

Laptop Battery optimizer free software

http://www.aluth.com/2014/12/battery-optimizer-free-software.html,ema tfla negß wdhqld,h jeä lr.kak uDÿldx.hla¡

,emafgdma tlla ndú;d lrK whg mek k.ska uQ,slu .eg¨j ;uhs blaukska neá% nysk tl¡

 

b;ska wms fï ioyd Thd,g hï;dla ÿrg m%fhdackj;a uDÿldx.la wms yÿkajdfokjd¡ fuys ku ;uhs  
Battery optimizer.
n,kak ial%SkafYdÜ tlla

 fudkjo fïflka n,d.kak mq¨jka úia;r¡
  • neá%fha wdhqld,h¡
  • neá%h fyd|o krlo n,d.kak mq¨jka¡
fid*aÜfjhd tl bkaiafg%da,a lr pdÊ tlg .y,d kï tal .,jkak¡ B.djg Run Diagnostic la,sla lrkak¡ túg mß.Klfha jhs*hs, bkag¾fkÜ T*a fjhs¡ n%hsÜkia tl;a wvq fjkjd¡ túg l,n<úh hq;= kE¡ fuh idudkH ;;ajhla¡ wk;=rej ,efnk Result menu fõ wod, úia;r fmkajhs tys optimizer la,sla lsÍu ;=, jeä fõ,djla neá% wdhqld,h rojd .; yel¡
fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak¡


fï jf.a jákd uDÿldx. yeuodu
Thd,g fkdñf,au ,ndfok w¨‍;a'com iu. tl;= jkak jï mi my; Join This Site u; click lr Google"Twitter or yahoo .sKqu u.ska¡

Technical Details

  • Software Name : Battery optimizer
  • File size : 2.91 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.reviversoft.com