https://aluth.lk/

Dec 31, 2014

Blurry Video Clearer software

http://www.aluth.com/2014/12/blurry-video-clearer-software.html
wmeyeos,s ùäfhda meyeos,s lrk jákd uDÿldx.hla¡

Thd,d yosishsfha f*daka tflka tfyu ùäfhda lrk wjia:djka j, .;a; ùäfhda 

tl wmyeos,s kï fï uDÿldx.h u.ska ùäfhdafõ fld,á tl jeä lr,d meyeos,s lr.kak mq¨jka¡

iuyr *s,aïia ùäfhda tfyu ;sfhkjd fnd| fj,d fmakafka¡ ta mslai,a j, .=Kd;aul ndjh wvq ksid¡ wmsg fuu uDldx.fha we;s option u.ska mslai,a .dk jeä lr,d save lr.kak mq¨jka¡ 

n,kak ial%skafYdÜ tlla
f,dl=lr n,kak fuh u; la,sla lrkak¡
fu;kska msúi nd.kak¡
 
 

Technical Details

  • Software Name : Blurry Video Clearer
  • File size : 6.3 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.audane.com