Dec 29, 2014

Digicam Photo Recovery software

http://www.aluth.com/2014/12/digicam-photo-recovery-software.html
leurdfõ,f*daka tfla, mß.Klfha  Delete lrmq f*dfgda wdmyq .uq¡ 

Tkak ;j;a iqmsß uDÿldx.hla Thd,g f.kdjd¡ fïflka wms w;ska


uel=K f*dfgdaia ßljß lr,d .kak mq¨jka¡ uQ,sl jYfhka äðg,a leurdj, whska jqk f*dfgdaia .kak ;uhs fï uDÿldx.h yo,d ;sfhkafka¡ kuq;a mß.Klfha fyda mß.Klhg iïnkaO lrk wfkl=;a Wmdx. Wk;a Scan mdrla od,d delete fjÉp f*dfgdaia f.dv od.kak mq¨jka

uDÿldx.fha ku : Digicam Photo Recovery
  
n,kak wod, Drive tl f;arej Recover lrd yßu f,aishs¡
wks;a ldrKh fuh fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla \ (•◡•) /


fu;kska msúi fl,skau nd.kak¡
fu.dnhsÜ 1.4 la muKhs¡

Technical Details


  • Software Name : Digicam Photo Recovery
  • File size : 1.4 Mb
  • Requirements : Windows XP, Vista, 7, 8.1
  • License : Free
  • Publisher website : www.aliensign.com