Jan 26, 2015

Droid Explorer - Android Explorer software

http://www.aluth.com/2015/01/droid-explorer-android-explorer-software.html
f*daka tfla ;sfhk foaj,a mß.Klfhka yiqrejuq¡

fïl kshu File Explorer uDÿldx.hla¡ Thd,f.a wekafv%dhsâ f*daka tl mß.Klg iïnkaOlr 

 tys ;sfnk Apps iy wfkl=;a *hs,a mß.Klfhka yeisrùfï myiqlu fï uDÿldx.h i;=jkjd¡ fuußldâ tfla o;a; fjku;a fmkajk ksid isxÿ, mska;+r iy ùäfhda f*daka tlg copy lrkak;a¡ f*daka tfla ;sfnk foaj,a whska lrkak;a iy mß.Klhg copy lr.kak;a mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

 ta jf.au Virtual úoshg f*daka tfla fukqjg mß.Klfhka msúfikak;a mq¨jka¡


f*daka tfla wms bkaiafg%da,a lrk iuyr wemaia whska lrkak fokafka ke;s wjia;djka ;sfnkjd¡ túg fï uDÿldx.h u.ska msúi Apps uninstall lsÍug mq¨jka¡
fu;kska msúi nd.; lr.kak ( 7 MB only )


jeo.;a - fuh l%shdlrkafka rEÜ lrmq f*daka j, muKhs¡

Technical Details

  • Software Name : Droid Explorer
  • File size : 7 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : de.codeplex.com