Jan 2, 2015

Free Virtual Piano - A73 Piano Station

http://www.aluth.com/2015/01/free-virtual-piano-a73-piano-station.html
mß.Klfhka ´.ka jdokh lrkak uDÿldx.hla¡
frfldaâ lrkak;a mq¨jka¡

fïlkï kshuu uDÿldx.hla¡ äðg,a ´.ka tlla lsõfjd;a ksjeroshs¡´.ka tlla jf.a fmkqu we;s jeä Wiia ;;ajhlska ksmojd ;sfnkjd¡ ta lshkafka jev f.dvla ;sfhkjd¡

n,kak ùäfhdajla¡


leu;s îÜ tlla od,d play lrkak mq¨jka¡ ta tlalu fuys we;s frfldaâ ngka tflka wfma jdokh frfldaâ lrkak;a mq¨jka¡ th play ngka tl u.ska tfjf,au ijka fokak;a mq¨jka¡

mß.Klfha uhsla tlla ;sfhkï isxÿjla lshk .uka frfldaâ lrkak;a mq¨jka¡ ´.ka lS fndaâ tl w;g yqre whg kï ta yeá wudrejla kE mß.Klfha lSfndaâ tflka play lrkak mq¨jka f,aisfhkau¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

fu;kska fl,skau nd.kak¡ fu.dnhsÜ 2 la muKhs¡


Technical Details

  • Software Name : A73 Piano Station
  • File size : 2.1 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.micronissimo.com