Jan 21, 2015

Introduce Facebook Lite App

http://www.aluth.com/2015/01/introduce-facebook-lite-app.html
f*aianqla msúfikak w¨;a wema tlla y÷kajd fohs¡

fuh yÿkajkafka f*aianqla ,hsÜ f,ihs¡ fuh ks¾udKh lr we;af;a

oekg mj;sk f*aianqla wema tl iuyr f*daka j, l%shdlrk úg we;sjk .eg¨ ksrdlrKh lsÍugh¡ tkï fuu wema tl¡
 • b;d ir, f,i f*aianqla msgqj fmkaùu¡
 • blaukska msgq Load ùu¡
 • 1MB j,g;a jvd wvq wema tlla ùu¡
 • 2G bkag¾fkÜ in|;djh m%udKj;a ùu¡
 • wvq /ï u;lhlska l%shdlsßu ksid f*daka tl iaf,da fkdùu¡
 • wvq bkag¾fkÜ fâgd m%udKhla jeh ùu¡
 Thd,g u;l we;s fuh cdjd f*daka ioyd yÿkajdÿka wema tlu ;uhs w¨f;ka wekafv%dhsâ ioydo yÿkajd oS ;sfnkafka¡
 
watch screenshots

fu;kska msúi wekafv%dhsâ ioyd wema tl nd.; lr.kak¡

Technical Details

 • App Name : Facebook Lite
 • File size : 252 KB
 • Requirements :  Android2.2 and up
 • License : Free
 • Publisher website : www.facebook.com/facebook