Jan 21, 2015

My Lockbox software- lock or hide folders

http://www.aluth.com/2015/01/my-lockbox-software-lock-or-hide-folders.html
Tfí mqoa.,sl ,smsf.dkq wdrlaId lrkak uDÿldx.hla¡
 
´kEu mß.Klhl ;ukaf.u lsh,d o;a; ;sfhkjd fka¡ wkak tajd iÕjkak kshu uDÿldx.hla


wms Thd,g yÿkajd fokjd : My Lockbox
 

screenshot

n,kak yßu f,aishs wod, *hs,a tl fyda f*da,av¾ tl f;arejd f,dla lrd¡ Microsoft office files, Video files ,Pictures ,Audio File jeks ´kEu f*daueÜ tlla f,dla lrkak mq¨jka¡
  • user interface tl;a yßu ir,hs¡
  • safemode .syska wod, f,dla *hs,a tl open lrkak;a nE¡
  • úkafvdaia xp, 7 iy 8 j, l%shdlrhs¡
  • ´kEu ihsia tll *hs,a tlla f,dla lrkak mq¨jka¡ ,sñÜ kE fuh fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla¡
fu;kska msúi nd.; lr.kak¡ 
fu.dnhsÜ 6.8 la muKhs¡

 Technical Details

  • Software Name : My Lockbox
  • File size : 6.8 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.fspro.net