Jan 3, 2015

Resistor Color Code Calculator

http://www.aluth.com/2015/01/resistor-color-code-calculator.html
ßisiag¾ j¾., j¾K j,ska y÷kd .kak kshu uDÿldx.hla¡

bf,lafg%dksla lrk whg b;du;a jákd uDÿldx.hla w¨;a¡fldï wms Thd,g f.kdjd¡


Thd,d okakjdfka ßisiag¾ j, j¾Khkaf.ka tajd yÿkd.kak nj¡ wmsg ;sfhkafka fuu uDÿldx.hg wod, j¾Khka ,ndfokak ú;rhs¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡
 fmakjdfka hg ;sfnk geí j,g j¾Khka f;dardfokak ú;rhs ;sfhkafka¡ úfYaIu ldrKh fuh bkaiafg%da,a lrkak ´fka kE fmka tfla Wk;a odf.k .syska jev lrkak mq¨jka b;d l=vd wema tlla¡

fu;kska nd .kak - 250 KB

 
Thdg fïl mß.Klfhka ke;=j n,kak ´fka kï my; mska;+rh m%skaÜ lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : Resistor Color Code Calculator
  • File size : 250 KB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.micro-digital.net