Feb 4, 2015

Free Skype Recorder - Talk helper

http://www.aluth.com/2015/02/free-skype-recorder-talk-helper.html
ialhsma flda,a frfldaâ lrkak uDÿldx.hla¡

mß.Kl w;r lrkq ,nk ialhsma ùâfhda iy ´äfhda weu;=ï frfldaâ lsÍu ioyd Thd,g kshu


uDÿldx.hla wms yÿkajd fokjd¡ fuh iïmQ¾Kfhkaï fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨jka ùu úfYaIhs¡
uDÿldx.fha ku ;uhs Talk helper.

screenshot

wm úiska .kq ,nk ùäfhda flda,a tl yosis wjia;djloS kej; ijka oSug;a, ke;skï fjkhï flfkl=g th weiSu ioyd ndú;hg .kak;a mq¨jka¡ wod, flda,a tl ,nd.;a oskh iy fõ,djkao fuys ioyka lr u;lfha rojd.kS¡

fu;kska msúi nd.; lr.kak¡ fu.dnhsÜ 6.4la muKhs¡ ialhsma uDÿldx.h nd.; lr.ekSug wjYH fu;kska msúfikak¡


Technical Details

  • Software Name : Talk helper
  • File size : 6.4 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.talkhelper.com