Feb 1, 2015

SplitCam webcam Effect software

http://www.aluth.com/2015/02/splitcam-webcam-effect-software.html
fjí leï tflka jevod,d
ùäfhda lruq¡

fï u.ska Thd ialhsma fyda fjkhï ùäfhda flda,a tlla .kak úg tys we;s ùäfhdajg tl tl foaj,a tl;= lrkak mq¨jka¡

ta lshkafk ùâfhdafõ miqìu udre lsÍu, Thdf.a uqyqKg lKakdä 2la oeóu, ysig ysiajeiqula oeóu iy tl tl *ka clip art iÔùj tl;= lrkak mq¨jka¡ t;fldg wks;a flkdg fmakafka ta ùäfhdajhs¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡


Live stream ´kEu uDÿldx.hla iuÕ fuh l%shd lrkjd¡ iïmQ¾Kfhkau fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla jk fuh fu.dnhsÜ 95 la fjkjd¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡


Technical Details

  • Software Name : SplitCam
  • File size : 95.5 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.splitcamera.com