Sunday, March 15

BurnAware - Free Cd, DVD Burning Software

http://www.aluth.com/2015/03/burnaware-free-cd-dvd-burning-software.html
iSã rhsÜ lrkak f,aisu iy w¨;a uDÿldx.hla¡

idudkHfhka wm ndú;d lrkafka kSfrda jf.a uDÿldx.¡ kuq;a tajd nd.kak f,dl= fâgd m%udKhla jeh fjkjd¡ bkaiafg%da,a lrdg miafia wmsg wjYH ke;s


foaj,ska wvqjla kE¡ wkak ta ksid wms Thd,g b;du;a ir, fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨jka iSã iy ãùã rhsÜ lrkak mq¨jka uDÿldx.hla yÿkajdfokjd¡

fuys ku ;uhs : BurnAware

n,kak ial%SkafYdܡ
f,dl=lr n,kak mska;+r u; click lrkak

fmakjdfka ial%SkafYdÜ ál oelalu yßu ir, úoshg ks¾udkh lr,d ;sfhkjd¡ ndú;d lrk flkdg f,aisfhka jvd;a blaukska rhsÜ lsÍug yelshdj mj;skjd¡ íÆ-f¾ ;eáhla jqj;a rhsÜ lrkak mq¨jka¡


fu;kska msúi fuhd nd.; lr.kak¡
fu.dnhsÜ 7 la muKhs¡

Technical Details 

  • Software Name : BurnAware
  • File size : 7.3 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7,8
  • License : Free
  • Publisher website : www.burnaware.com