Apr 13, 2015

Ice cream Screen Recorder software free

http://www.aluth.com/2015/04/ice-cream-screen-recorder-software-free.html
mß.Klfha ial%Ska tl ùäfhda úoshg frfldaâ lruq¡
- Ice cream Screen Recorder

idudkHfhka fujeks ùäfhda frfldaâ uDÿldx. fkdñf,a ,ndfok tajd fydhd.kak wudrehs¡ iuyr tajd ;sfhkjd tl tl ,sñÜ od,d ,ndfok uDÿldx.¡


 ta .eg¨ j,g úiÿï ,ndfok fuu uDÿldx.h fviafgdma tfla lrk lshk oE f,aisfhkau frfldaâ lr.kak mq¨jka¡ wks;a tl Free version tlla¡

fvialafgdma tfla leu;s ;ekla fl%dma lr,d ial%SkafYdÜ .kak;a ùäfhda lrkak;a mq¨jka¡ tajf.au fmkais,a tl u.ska wjYH kï lsÍu ioyka lrñka fï foa lrkak;a mq¨jka¡


kj fmkqula iys;j ksmojd ;sfnk w;r ´kEu flfklag ndú;d lrkak yßu myiqhs¡ fu;kkska msúi nd.; lr.kak¡
fu.dnhsÜ 42 la muKhs¡

Technical Details

  • Software Name - Ice cream Screen Recorder
  • File size - 42 MB
  • Requirements - Windows All
  • License - Free
  • Publisher website - www.icecreamapps.com