Thursday, April 9

USSD Codes finder Android app

http://www.aluth.com/2015/04/ussd-codes-finder-android-app.html
f*daka tfla úia;r n,d.kak wmsg wjYH USSD CODE ,ndfok wema tl¡

f*daka tfla jf.au isï tfla úia;ro n,d .ekSug wjYH jk fuu USSD fldaâ wjYH fõ,djl

fï wema tflka n,kak mq¨jka


fudìfg,a, vhf,d.a, thdfg,a jeks isï fol ;=kla ndú;d lrk whg fïl f.dvlau m%fhdackj;a¡

- WodyrK jYfhka -

 
Tfí f*daka tfla isï mf;a .sKqfï fYaIh, bkag¾fkÜ fiákaia ,nd .ekSï, flda,a v%hsj¾Ü lsÍï, íf,dla lsÍfï wxl hkdoSh;a, yosis weu;=ï wxl, f*daka tfla fid*aÜfjhd j¾Yka tl n,d .ekSï hkdoS f;dr;=re ,nd .kakd USSD Code fï u.ska laYKslj n,d .kak mq¨jka¡
 
 screen shot


fuu wema tl wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka j, l%shd lrk w;r fkdñf,au nd.;lr bkaiafg%da,a lr.kak mq¨jka¡

Technical Details

  • App Name - USSD Codes SriLanka
  • File size - 10 MB
  • Requirements - Android 2.2 and up
  • License - Free
  • Developer Contact - supuldulanka@gmail.com