Apr 3, 2015

Wise Program Uninstaller software

http://www.aluth.com/2015/04/wise-program-uninstaller-software.html
wkjYH uDÿldx. iïmQ¾Kfhkau mß.Klfhka bj;alrkak kshu uDÿldx.hla¡

wms idudkHfhka fid*aÜfjhd Uninstall lrkafka Add or Remove program j,ska¡kuq;a iuyr uDÿldx. ;sfhkjd wms bkaiafg%da,a lr;a Add or Remove program j,g .syska ne¨ju fmkajkafka kE¡ 

t;kska fmkakqjhs lshuq, kuq;a t;kska Remove lr,d oeïu;a iïmQ¾Kfhka *hs,aia whska fjkafka kE¡ Tkak ta ksid  wms Thd,g fï fkdñf,a ndú;d l, yels wmQre uDÿldx.h yÿkajdfokjd¡

uDÿldx.fha ku : Wise Program Uninstaller

fï uyska uDÿldx.h bkaiafg%da,a l, oskh;a, uDÿldx.h ydâ tflka .;a bv m%udKh, ixlrK j¾Yka tl n,kak;a mq¨jka¡ ta jf.au tla tla uDÿldx. j, fodaI we;akï uDÿldx.h Repair lrkak;a mq¨jka¡ idudkH úoshg uDÿldx. whska lrkak neß taj;a fï uDÿldx.hg yiqfjk ksid taj;a uq¨ukskau whska lr,d odkak mq¨jka¡

fu;kska msúi fuh nd.; lr.kak¡
ke;skï fu;kska msúi nd.kak;a mq¨jka¡

Technical Details

  • Software Name - Wise Program Uninstaller
  • File size - 1.92 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7,8
  • License : Free
  • Publisher website : www.wisecleaner.com