Jun 23, 2015

Windows Sidebar software - Metro Sidebar

http://www.aluth.com/2015/06/windows-sidebar-software-metrosidebar.html
úkafvdaia fvialafgdma tlg ,iaik ihsâ nd tlla¡

wekafv%dhsâ f*daka tfla jf.a tl tl f*dfgda jefgk ghs,aia, oskh fõ,dj iy ld,.=Kh wmafâÜ fjk ,iaik ihsâ nd tlla Thdf. fvialafgdma tlg odkak mq¨jka¡

fuu uDÿldx.fha ku ;uhs Metro Sidebar. fuh úkafvdaia 8,7 iy úkafvdaia úiagd mß.Kl i|yd l%shdlrk uDÿldx.hls¡ lsisÿ welaáõ lsßulska fyda iSßh,a kïn¾ia tkag¾ lsÍulska f;drj fkdñf,a ndú;d l, yels uDÿldx.hls¡ my;ska n,kak ial%SkafYdÜ¡


mß.Klfha fvialafgdma tlg kj;u fmkqula fï u.ska f.k fokjd¡ wka;¾cd,fha fjí wvú j,g blaukska msúiSug i¾É fnd;a;ul=;a, iskaÿ wykak mq¨jka maf,ah¾ tll=;a fuhg tl;= lr.kak mq¨jka¡ tajf.au ks;ru wms ndú;d lrka uDÿldx. j, fYda¾ÜlÜ tll=;a fuys rojkak mq¨jka ksid th blaukska újD; lr.kak;a mq¨jka¡

fu;kska msúi fuu wemQre ihsâ nd uDÿldx.h
nd.; lr.kak¡


jeo.;a - fuh l%shdlsÍug mß.Klfha Microsoft.NET Framework 4.5 wjYH jk w;r th mß.Klfha ke;s wh fu;kska msúi nd.; lr bkaiafg%da,a lsßfuka wk;=rej fuu ihsâ nd uDÿldx.h bkaiafg%da,a lrkak¡
.

Technical Details

  • Software Name - Metro Sidebar
  • File size - 3.6 MB
  • Requirements - Windows All
  • License - Free
  • Publisher website - www.metrosidebar.com