Jul 29, 2015

Assistive Touch for Android phone

http://www.aluth.com/2015/07/assistive-touch-for-android-phone.html
wekafv%dhsâ f*daka j, fydaï ngka tl fír.kak wema tl¡

gÉ ial%Ska iys; iuyr iaud¾Ü ÿrl;k j, Home ngka tlla muKla olakg ,efnhs¡ b;ska yeu tllgu

;sfnk fï fydaï ngka tl fm%ia lrkak fjk wjia:d .Kk jeähs¡b;ska ta fjkqjg ndú;d l, yels m%fhdackj;a wema tlla wms Thd,g yÿkajd fokjd¡ fuh uq,skau y÷kajd ÿkafka wem,a whsf*daka j,ska jk w;r wekafv%dhsâ äjf,dm¾ia,d ;u fufyhqï moaO;shg iß,k wdldrfhka ks¾udKh lrk ,oS¡


fuhg wmsg leu;s fYda¾ÜlÜ tl;=lr .kak;a mq¨jka¡ n,kak my;ska ial%SkafYdÜ¡

iuyr úg iaud¾Üf*daka tfla ;sfnk fydaï ngka tl wl%Sh fj,d ;sfíkï fï wema tl ta whg ndú;d lr ish¨ jev lr.kak mq¨jka¡ fu;kska msúi fuh nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • App Name - Assistive Touch for Android
  • File size - 2 MB
  • Requirements - Android 3.0 and up
  • License - Free
  • Developer Contact - dinhkhacphu91@gmail.com