Jul 17, 2015

Windows Explorer tab software - Clover

http://www.aluth.com/2015/07/windows-explorer-tab-software-clover.htmlhttp://www.aluth.com/2015/07/windows-explorer-tab-software-clover.html
úkafvdaia mß.Klhg jákd lshk uDÿldx.hla - Clover

fïflka wmsg mq¨jka fjí n%jqi¾ tll jf.a mß.Klfha f*da,av¾ iy mdáYka újD; lr.kak¡ wfma jev blaukska lr.kak fï l%uh kshuhs¡


fï lshk foa f;arefka ke;a;ï fïlhs ldrKh¡ wms idudkHfhka mß.Klfha jev lr.kak f*da,av¾ lsysmhla újD; lr.kakjd fukak fï my; wdldrhg¡


fufyu újD; lrdu wmsg wod, f*da,av¾ tlg blaukska msúfikak wudrehs¡ wkak ta ksid fjí n%õi¾ tll geí újD; fjk wdldrhg wmsg mq¨jka fïl yod.kak¡

n,kak ial%SkafYdÜ lsysmhla¡

úkafvdaia 8 j,
oS,

 úkafvdaia 7 j,oS,

n,kak yßu f,aisfhka tlu f*da,av¾ tflka úúO ia:dk j,g msúfikak mq¨jka¡ fuu uDÿldx.h úkafvdaia XP, 7 iy 8 j,g l%shdlrhs¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • software Name : Clover
  • File size : 2.5 Mb
  • Requirements : Windows xp / 7 / 8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.ejie.me