Sep 9, 2015

Latest Google Play Store Install - 5.9.11

http://www.aluth.com/2015/09/latest-google-play-store-install-5911.html
wekafv%dhsâ w¨;au play store tl fukak¡

Thdf.a iaud¾Üf*daka tlg iy geí tlg .+.,a maf,aiafgda tfla ;sfnk wemaia f.aïia nd.kak wksjd¾hfhka fï wema tl ;sìh hq;=hs¡


b;ska f.dvla wh ndú;d lrkafka f*daka tlgu wdmq play-store wema tl ;uhs¡ wms ,ndfokafka .+.,a úiska ksl=;a l, kj;u 5.9.11 ixlrKhhs¡ n,kak ial%skafYdÜ¡


l,ska ;snqK .+.,a maf,aiafgda wema j¾Yka j, mej;s fodaI ksrdlrKh lr w¨;a myiqlï tla lrñka fuu ixlrKh ksl=;a lr ;sfnkjd¡ fu;kska Tfí wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka tlg fyda geí tlg nd.; lr.kak¡
fu.dnhsÜ 13 la muKhs¡

 

Technical Details

  •  App Name : android play-store 5.1.1
  • File size : 13.1 MB
  • Requirements :  Android Mobile phone & Tablet
  • License : Free
  • Download link support : www.apkmirror.com