Oct 9, 2015

TVexe - watch TV on your computer

http://www.aluth.com/2015/10/tvexe-watch-tv-on-your-computer.html
ieg,hsÜ àú pek,a bkag¾fkÜ tflka n,kak w¨;au uDÿldx.h¡

frfvdaka àù tlg miafia fukak w¨f;ka wdmq àù pek,a n,kak mq¨jka kshu ndKafâ¡

fuys wka;¾cd;sl àú pek,a 1500 lg jvd we;=,;a fjkjd¡ m%jD;s, l%Svd, *s,aï, isxÿ f,i fjka lr,d ;sfhk ksid wmsg f,aisfhka pek,a f;dard.kak mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdܡleu;s NdIdjla ,ndoS àù pek,a f;dard .kak;a mq¨jka¡ àù pek,a jf.au f¾äfhda wykak;a mq¨jka¡ FM 1000 lg jvd ;sfhkjd¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : TVexe
  • File size : 634 KB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.tvexe.com