Nov 14, 2015

Ashampoo - Burning Studio 2016

http://www.aluth.com/2015/11/ashampoo-burning-studio-2016.html
iSã, ãùã rhsÜ lrkak iqmsßu ndKafâ¡

f.dvla wh ãùã rhsÜ lrkak ndú;d lrkafka kSfrda uDÿldx.hfka¡ talg fkdfofjks n¾kska iagQäfhda uDÿldx.h 2016 w¨;au


ixialrKh ksl=;a lrkq ,enqjd¡ fuh fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨jka uDÿldx.hla¡ jev f.dvla lr.kak mq¨jka jákd uDÿldx.hla¡

w¨;a j¾Yka tfla lrkak mq¨jka foaj,a¡

Screenshotfu;kska msúi nd.;lr.kak¡ fu.dnhsÜ 66 la muKhs¡ úkafvdaia úiagd, 7, 8, 10 i|yd iydh olajhs¡


Technical Details

  • Software Name :  Ashampoo - Burning Studio 2016
  • File size : 66 MB
  • Requirements : Windows 7 / 8/ 10
  • License : Free
  • Publisher website : www.ashampoo.com