Nov 15, 2015

Avast 2016 - Free Antivirus for PC, Mac & Android

http://www.aluth.com/2015/11/avast-2016-free-antivirus-for-pc-mac.html
wejdiaÜ w¨;au jhsria.dâ tl¡

fkdñf,a ndú;d lrkak mq¨jka fyd|u jhsria.dâ tlla úoshg wms ljqre;a okak wejdiaÜ 2016 bosß j¾Yh i|yd

ilial, jhsria.dâ tl ksl=;alr ;sfnkjd¡ Tng fuh fjkod fuka fkdñf,a úkafvdaia iy uela mß.Kl j,g vjqkaf,daâ lr.kak mq¨jka¡ tajf.au wekafv%dhsâ fudnhs,a Wmdx. j,go w¨;a ixialrKhla ksl=;alr ;sfnkjd¡
úkafvdaia mß.Klhg fu;kska nd.kak¡


fudnhs,a f*daka tlg od.kak fu;kska nd.kak¡
ta jf.au fudnhs,a f*daka tl ke;s jqjfyd;a fydh .kak mq¨jka wmQre wdrlaIl moaO;shla fuu wekafv%dhsâ j¾Yka tfla ;sfnkjd¡ ta .ek jeäÿr f;dr;=re n,kak my; ùäfhdafjka¡

 

Technical Details

  • Software Name :  Avast 2016 - Free Antivirus
  • File size : various devices
  • Requirements : Windows & Mac / Android Mobile Device
  • License : Free / Paid
  • Publisher website : www.avast.com