Nov 28, 2015

IObit Malware Fighter

http://www.aluth.com/2015/11/iobit-malware-fighter.html
mß.Klhg wu;r wdrlaIdjla ,nd fouq'
- IObit Malware Fighter

Thdf.a mß.Klh úkdYldÍ Malwares, Spywares, Adwares, trojans, Keyloggers, Bots,Worms iy Hijackers j,ska


wdrlaId l< yels kshu .dâ tlla' fï fid*aÜfjhd tlg mq¿jka Thdf.a jhsria .dâ tl;a iu. tl;= fj,d b;d by< wdrlaIdjla mß.Klhg ,ndfokak¡ Thd,d okakjd we;s iuyr uDÿldx. j,ska iy bk¾fkÜ tflka fjí n%õi¾ j, tl tl weâ o¾Ykh lrk malware weâ tajd whska lrkak;a fï uDÿldx.h f.dvdla m%fhdackj;a¡
¡
¡n,kak ial%SkafYdÜ lsysmhla¡fu;kska msúi nd.kak¡

Technical Details

  • Software Name : IObit Malware Fighter
  • File size : 28 MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.iobit.com