Nov 11, 2015

NOX - Best Android emulator

http://www.aluth.com/2015/11/nox-best-android-emulator.html
wekafv%dhsâ wemaia f.aïia mß.Klfhka jev lruq - NOX

f.dvla whg m%fhdackj;a wmQre uDÿldx.hla fukak¡ wekafv%dhsâ f*daka tlla keoao ?

ke;a;ï ;sfhk f*daka tflka wekafv%dhsâ f.aï fi,a,ï lrkak performance uoso ? fukak talg kshu úi÷ula¡ fï jf.a uDÿldx. j,g lshkafka Emulator lsh,hs¡ wms l,skq;a wekafv%dhsâ wemaia mß.Klfha jev lr.kak Blue stacks kï uDÿldx.hla ,ndÿkakd u;l we;s¡ talg;a jvd f,ais w¨;au uDÿldx.h ;uhs Nox APP Player¡ n,kak ùäfhdaj¡


n,kak ial%SkafYdܡ


l f.dvlau jákafka wekafv%dhsâ f.aï .ykak mq¨jka ùuhs¡ f*aianqla fyda wfkl=;a fidaY,a wema tlla Wk;a jev lrkak mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak


 Technical Details

  • Software Name : NOX
  • File size : 252 MB
  • Requirements : Windows & Mac
  • License : Free
  • Publisher website : en.bignox.com