Nov 29, 2015

Omni Swipe - Handy Android App

http://www.aluth.com/2015/11/omni-swipe-handy-android-app.html
wekafv%dhsâ f*daka tlg iqmsßu wema tlla¡
- Omni Swipe

Tkak Thd,f.a wekafv%dhsâ ÿrl;kfha jev myiq lrk iqmsrs wema tlla .ek ;uhs fï ,smsh¡


fyd|hs wms n,uq fldfyduo fïflka jev lrkafka lsh,d’ fïl
Load fjkafka Tnf.a ial%ska tfla jïme;af;a whsfkka Wvg Swipe lrduhs’ fuhska wmg wfma Favorite wemaia myiqfjka ;nd.ekSu;a, fuys Interact Option tl yryd wmg myiqfjka Twitter, Facebook jeks Notifications, Contacts ,nd.ekSug;a, wms idudkHfhka Ndú;d lrk Tools jeks foaj,q;a myiqfjka ,nd .ekSug wmg yelsh’ óg wu;rj Tng wjYH Themes mjd ,nd.ekSug fuu wema tl u.ska Tng yelsjkq we;’


n,kak ial%skafYdÜ tlla¡

fu;kska msúi nd.; lr.kak¡¡

Technical Detail

  • App Name :  Omni Swipe
  • File size : 1.8 Mb | Version : 2.18
  • Requirements : Android 4.0 and up
  • License : Free
  • Publisher website : www.holaverse.com