Nov 20, 2015

Snappy Driver Installer - Free Drivers Install software

http://www.aluth.com/2015/11/snappy-driver-installer-download.html
mß.Klhg v%hsj¾ia vjqkaf,dâ lr.kak w¨;au ndKafâ¡

Thdf.a mß.Klfha úkafvdaia oeïug miafia


uo¾fnda¾â tlg;a thg iïnkaO wfkl=;a ijqkaâ ldâ, .%e*slaia ldâ, fkÜj¾â ldâ hkdoS fldgia ksis wdldrj l%shd lrkak wksjd¾hfhka wjYH fohla ;uhs fï v%hsj¾ia¡ b;ska yosisfha tajd bkaiafg%da,a lr.kak Thd,. nelma tlla ke;a;ï fï uDÿldx.fhka Tka,hska ialEka lr,d wjYH v%hsj¾ia tl f;dar,d vjqkaf,daâlr bkaiafg%da,a lr.kak mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla
 fu;kska msúi nd.; lr.kak¡ fu.dnhsÜ 3.5 la muKhs¡

Technical Details

  • Software Name : Snappy Driver Installer
  • File size : 3.50 KB
  • Requirements : Windows xp / Vista / 7 & 8 , 10
  • License : Free
  • Developer website: www.snappy-driver-installer.sourceforge.net