Dec 23, 2015

Advance Uninstaller

http://www.aluth.com/2015/12/advance-uninstaller.html
bkaiafg%da,a lrmq uDÿldx. iïmQ¾Kfhka bj;a lrk
Advance Uninstaller Pro


tajf.au ukao.dó jQ mß.Kl fõ.j;a lr.kak;a fuh WmldÍ fjkjd¡ mß.Klfha frðiaá% *hs,a ydks ù we;skï tajd ksjeros lrkak;a,


fjí n%jqi¾ j,g nf,ka tl;=fjk gQ,and whska lrkak;a fï u.ska mq¨jka¡ n,kak ial%SkafYdÜ¡mß.Klhg tl tl uDÿldx. bkaiafg%da,a lsÍfïoS tajd ;=, ;sfnk fufyhqï moaO;shg ydkslrk *hs,a we;soehs fidhdn,d whska lrkak;a fï u.ska mq¨jka¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details  • Software Name :  Advance Uninstaller Pro
  • File size : 18.8 MB
  • Requirements : Winodws Xp/ 7,8,10
  • License : Free
  • Publisher website : www.advanceduninstaller.com