Dec 19, 2015

Desktop Record Using VLC

http://www.aluth.com/2015/12/desktop-record-using-vlc.html
VLC tflka mrs.Kl ;srh Record lr.uq’

wms Thd,g lsh,d fokak yokafka wksjd¾hfhka Tfí mß.Klfha we;s VLC Media Player tflka Tnf.a Desktop tl Record lr.kak mq¿jka

m%fhdackj;a l%uhla .ekhs’ f.dvla wh fï fvialafgdma frfldaâ lrk jefâg fkdfhl=;a uDÿldx. Ndú;d lrkjfka’ ta ksid VLC tflkau fïl lr.kak úosh n,uq my;ska ms<sfj,g¡ Thdf.a mrs.Klfha VLC Media Player ke;a;ï uq,skau fu;kska wrka bkaiafg%da,a lr.kak¡

  • mshjr 1 - Media hkak la,sla lr Open Capture Device hkak fokak¡

  • mshjr 2 - oeka Tn Capture Mode lshk ;ekg Desktop ,nd fokak’ bgmiafia Tn my,ska we;s Tng leu;s Frame Rate w.hla ,ndfokak’ bkamiq my,skau we;s Play button tflys Convert hkak f;dard la,sla lrkak’


  • mshjr 2 - oeka Browse u; la,sla lr save ùug ;ekla oS Thdf.a fviafgdma tl Record lrkak start la,sla lrkak¡