Dec 14, 2015

File Menu Tools

http://www.aluth.com/2015/12/file-menu-tools.html
rhsÜ la,sla fukqjg iqmsrs jev oduq’ File Menu Tools


Tkak Thdf.a mrs.Klfha ,ema tfla Right Click fukqj jeä oshqKq lr.kak l%uhla Thd,g lsh,d fokjd¡

Thdf.a rhsÜ la,sla fukqfõ we;s Options jeälr .ekSug fuu uDÿldx.h Ndú;fhka mq¨jka’ Tn mrs.Klfha Desktop tl u; rhsÜ la,slalr *hs,a fukq gQ,a .sh úg Tng th osiafõ’fuhska we;s jdishla kï Tn is;kak Tng
Note Pad tl Tmka lr.kak ´k jqkd lsh,d túg Tn th Tmka lr .; hq;af;a Start Menu f.dia Note pad hkqfjka ghsma lr fyda Accessories f.dia th f;dard Tmka lsÍu u.skqhs’ tfy;a Tng fuu File Menu Tools uDÿldx.h u.ska th Right click  lr ,nd.ekSug yelshdj we;' ;j;a fndfydauhla ld¾hhka Tng fuh u.ska myiqfjka lr.ekSug yelsh’wjYHkï Tng fuys we;s Copy to, Move to jeks Option yryd Tn leu;s f*da,avrhla fyda *hs,a tlla rhsÜ la,sla lr ´kEu ;eklg Copy/ Move lsrSug yelsh’ Tn;a od,d n,kak fïfl f.dvla jevlE,s ;sfhk m%fhdackj;a uDÿldx.hla¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : File Menu Tools
  • File size : 11.6 MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.lopesoft.com