Jan 10, 2016

Copy Image Text software - GT Text

http://www.aluth.com/2016/01/copy-image-text-software-gt-text.html
mska;+rj, ;sfnk wl=re text tllg copy lr.kak uDÿldx.h¡
GT Text

okakjdfka idudkHfhka mska;+rj, ghsma lr,d ;sfhk wl=re wmsg wjYH kï wdmyq ghsma lr,d .kak ´fka¡


kuq;a wms fï yÿkajdfok uDÿldx.fhka wjYH ´kEu bx.%Sis NdIdfjka we;s jdlH iy b,lalï iys; mska;+r ,ndoSfuka tys we;s text tf,iskau copy lr,d fokjd¡ b;du;a m%fhdackj;a¡

ys;kak ld¾hd,fha ;sfnk *hs,a tll we;s oS¾. ,smshla Tn ilia lrñka mj;sk Word f.dkqjg wjYH kï f*daka tflka tu ,smsh f*dfgda tlla wrka fï uDÿldx.fhka f,daâ lr,d wjYH fldgfia text ál select lr,d blaukska th j¾â tlg past lr.kak mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡yßhg Text tl wdfõ ke;a;ï Try Again la,sla lr,d ksjeros tl copy lr.kak;a mq¨jka¡ fuu uDÿldx.h welaáõ lsÍulska f;drj fkdñf,a ndú;d l, yelshs¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

 Technical Details

  • Software Name : GT text
  • File size : 13.4 MB
  • Requirements : Windows All
  • License : Free