Jan 17, 2016

Corel Video Studio Pro Free Video Editing

http://www.aluth.com/2016/01/videostudio-pro-free-video-editing.html
ùäfhda Edit lrkak iqmsß fid*aÜfjhd Mlla¡
( Corel Video Studio Pro )

Thdf.a leï tflka .;a; ùäfhda ke;skï PdhdrEm tl;= lr,d thg tl tl ia,hsâ iy bf*laia tl;=lr,d ,iaik ùäfhdajla


ks¾udKh lr.kak mq¨jka uDÿldx.hla ;uhs fï¡ ùäfhda täáka i|yd Text tl;= lr.kak iy ùäfhdajg Audio music track tl;= lr.kak jeks wjYH ish¿u ùäfhda täáka fï u.ska lr.kak mq¨jka¡ ta jf.au fuh m%Odk fmf,a ùäfhda ixialrK lghq;= isÿlrk wh ndú;d lrk uDÿldx.hla¡ wks;a ldrKh ;uhs fuh fkdïf,a ,nd .kak mqMjka ùuhs¡ fuys fmkqu;a mßYS,lhdg ndú;hg myiq wdldrhg ks¾udKh lr ;sfnkjd¡

n,kak ial%SkafYdܡ


fu;kska msúi nd.kak¡ fuh l%shdlsÍug mß.Klfha /ï tl

1Gb j,g jvd wjYH fjkjd¡

Technical Details

  • Software Name : Corel Video Studio Pro
  • File size :  online setup file 2.2 MB
  • Requirements : Windows 7, 8 & 10
  • License : 30 Days Free Trial
  • Publisher web site : www.videostudiopro.com