Jan 4, 2016

Dr Lion Virus Blocker 2016

http://www.aluth.com/2016/01/dr-lion-virus-blocker-2016.html
,xldfõ ksmojQ jhsria .dâ tl¡
- Dr Lion Virus Blocker 2016

yeuodu ják lshk uDÿldx. ,ndfok w¨;a fjí wvúh fï ,ndfokafka wfm rfÜ ksmo jQ w¨;au jhsria.dâ uDÿldx.hhs¡

software tflka mq¿jka mß.Kl jhsria w,a,kak;a, tu jhsria Delete lrkak;¡a ta jf.au removable drives ^ USB Pen Drives & j, ;sfnk jhsria mjd Dr Lion Virus Blocker 2016 uDÿldx.fhka bj;a lrkak mq¨jka¡

n,kak ial%skafYdÜ lsysmhla¡


fuu jhsria.dâ uDÿldx.h i|yd mß.Klfha wjuh 2GB /ï Odß;djhla wjYH w;r úkafvdaia 7,8,10 i|yd iydh olajkjd¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡


Technical Details

  • Software Name : Dr Lion Virus Blocker 2016
  • File size : 42.7 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / 7 & 8
  • License : Free
  • Developer by : Janaka Pathma Kumara